แจ้งการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการพลัดหลง (กรณีผู้ป่วยนอก)