คณะฯ ได้จำกัดทางเข้าออกบางจุด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)