ขณะนี้ การสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก Moderna ทั้งในแบบรายบุคคลและในนามองค์กรครบเต็มจำนวนแล้ว