You are here

แจ้งวันเปิดให้บริการผู้ป่วยช่วงวันหยุดเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ประกาศ

แจ้งวันเปิดให้บริการผู้ป่วยช่วงวันหยุดเดือน มีนาคม-พฤษภาคม
ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

     งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ขอแจ้งวันเปิดให้บริการผู้ป่วยช่วงวันหยุดเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2558
ของคลินิกนอกเวลา พรีเมี่ยมคลินิก และหน่วยบำบัดระยะสั้น ดังนี้

ตารางวันเปิดให้บริการผู้ป่วยช่วงวันหยุดเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2558
ตารางวันเปิดให้บริการผู้ป่วยช่วงวันหยุดเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2558

คลิกที่ตาราง เพื่อชมภาพขยาย