ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ แจ้งปรับวันเปิดให้บริการ