ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน