ขอบเขตการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

     สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของสาขาวิชาให้มีความก้าวหน้าและเป็นสถาบันชั้นนำในระดับประเทศและภูมิภาคของเอเชีย โดยจะให้การบริการทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการระดับสูง ครอบคลุมทุกด้านของการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ขอบเขตการดำเนินงานของสาขาวิชา

งานการเรียนการสอน

 1. สอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ฝึกหัดถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และสามารถตรวจวินิจฉัยวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
 2. ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่อยอดโรคหัวใจ ให้มีความรู้ความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจซับซ้อนด้วยวิธีตรวจต่างๆ เช่น echocardiogram, exercise stress test, dobutamine stress echocardiogram, transesophageal echocardiogram, cardiac CT, cardiac MRI, การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด
 3. ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์หัวใจต่อยอดหัตถการขยายหลอดเลือด ให้มีความรู้ความชำนาญในการสวนและขยายหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลาย        
 4. วางแผนการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6

งานวิจัย

 1. การศึกษาในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand หรือ EGAT study) ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชน โดยนำข้อมูลไปใช้ในการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันจะนำไปสู่การเกิดปัจจัยเสี่ยง
 2. โครงการตรวจหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีย์ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลซ์ เพื่อตรวจหาและวินิจฉัยหลอดเลือดตีบที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และศึกษาผลกระทบในด้านการดูแลรักษาและป้องกัน 
 3. โครงการทะเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral arterial disease) ที่ได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือด เพื่อติดตามผลการรักษาในระยะยาว
 4. การศึกษาวิธีรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (atrial fibrillation) ด้วยวิธีการจี้ด้วยสายสวนด้วยระบบคาร์โต (Carto system)
 5. การศึกษาผลการรักษาด้วยการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด และยาต้านลิ่มเลือดชนิดใหม่ โดยเป็นสถานที่ศึกษาร่วมกับการศึกษาจากต่างประเทศ

งานบริการทางการแพทย์

 1. ให้บริการการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่คลินิกโรคหัวใจที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ทั้งในเวลาและนอกเวลาทุกวัน
 2. ตรวจและวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้ครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (echocarediogram) การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (exercise treadmill stress test) การบันทึกการเต้นหัวใจที่ผิดปกติ (holter monitoring และ tilt table test) การตรวจรังสีนิวเคลียร์เพื่อวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (radionuclide myocardial perfusion scan) การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือด (CT coronary) การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ (cardiac MRI)
 3. สวนและขยายหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดส่วนปลาย โดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่นบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยัน การใส่สายสวนคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อการวินิจฉัย (intravascular ultrasound) การใส่สายสวนเพื่อวัดความดันเลือดในหลอดเลือดหัวใจ (pressure flow wire) การใช้สายสวนเลเซอร์ (laser atherectomy) และหัวกรอกากเพชรเพื่อขยายหลอดเลือด (rotational atherectomy) การใช้สายสวนดูดลิ่มเลือดในหลอดเลือด (angiojet catheter) เป็นต้น 
 4. บริการตรวจและรักษาจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติโดยวิธี electrophysiology study ร่วมกับการใช้เครื่อง carto system รวมทั้งการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดต่างๆ
 5. บริการขยายลิ้นหัวใจที่ตีบใช้บอลลูน (PTMC) หรือใส่ขดลวดค้ำยัน (TAVI) ผ่านท่อสวนหลอดเลือด
 6. ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาทางด้านโรคหัวใจแก่ผู้ป่วยและญาติผู้เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

งานบริการทางวิชาการ

 1. จัดการประชุมวิชาการ Cardiology Cocktail เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ให้แก่แพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ และอายุรแพทย์หัวใจ เพื่อ update ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน
 2. จัดการประชุมวิชาการ Ramathibodi International Echocardiography symposium and workshop เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
 3. เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมทั้งระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และให้ข้อมูลทางวิชาการแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
 4. ให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการในการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสียงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ
 5. ดำเนินโครงการอบรมการช่วยชีวิต (CPR) ของกระทรวงสาธารณสุข และร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจ
 6. ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการประจำปีและกลางปีของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 7. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ และอายุรแพทย์หัวใจต่อยอดสาขาหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ