รู้จักวัคซีนโควิด-19 ดีพอหรือยัง
บรรยายโดย อ.นพ.ศุภโชค เกิดลาภ

 
"สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ" คือ สวัสดิการด้านสุขภาพที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกำห...
 
สำนักงาน ก.พ.ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ด้วยการเรียนรู้ทางไกล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ราย...
 

การปรับสัดส่วนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี 2560

 

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ ได้มีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในการเพิ่...