สวัสดิการแบบยืดหยุ่น(MU-FLEXIBLE BENEFIT)

สวัสดิการแบบยืดหยุ่น(MU-FLEXIBLE BENEFIT)

"สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ" คือ สวัสดิการด้านสุขภาพที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเลือกใช้สวัสดิการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง
และเป็นสิทธิที่ใช้ได้เฉพาะตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

สามารถเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพตามรายการต่าง ๆ ตามวงเงินที่กำหนด

✔️โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้สวัสดิการ Flex Ben ได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 ต.ค.64 (หรือระยะเวลาตามที่ส่วนงานกำหนด)

✔️และสามารถยื่นเบิกสวัสดิการได้ตั้งแต่ 1 พ.ย.63 เป็นต้นไป (โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเบิกสวัสดิการแบบยืดหยุ่นได้โดยใช้ใบเสร็จลงวันที่ 1 ต.ค 2564 เป็นต้นไป)

‼️ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >> สวัสดิการแบบยืดหยุ่น Flexible Benefit ด้านสุขภาพ

เข้าใช้ระบบ Flexible Benefit >> muhr.mahidol.ac.th/hrconnect/login/login.php