เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากจะเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆพยาบาลและบุคลากรอื่นทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแล้ว หน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนการมีบุคลากรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ความสำคัญตรงนี้ทำให้ทางคณะแพทยศาสตร์ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันทางคณะแพทยศาสตร์มีอัตรากำลังทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ประมาณ 9,000 คน ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อรองรับงานต่าง ๆ ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาระกิจหลัก

       คือ การทะนุบำรุงรักษาคน ทุ่มเทกำลัง ความสามารถที่มีอยู่อย่างสุดจิตสุดใจ ให้บุคลากรรามาธิบดีทำงานอย่างมีความสุข มีการพัฒนา อย่างเต็มรูปแบบ และสามารถทำงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ โดย "คน" ถือว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นการทำให้ฟันเฟืองที่สำคัญนี้มีพละกำลัง บำรุงรักษาให้หมุนให้คล่องตัว ไม่ติดขัด ก็ย่อมส่งผลให้รามาธิบดีขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่งคงและรวดเร็ว