ติดต่อเรา

 : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ อาคาร 3 ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  : 02 201 2585 

  :  02 201 1587

  :  เส้นทางจากอนุสาวรีย์ มุ่งหน้าสู่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 หมายเหตุ   ติดต่อบุคลากรฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ โทร.  02 -201-2585