ยินดีต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยมี เภสัชกรชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ นางสาวชมพูนุท จิวะธานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ และนายประภพ มิตรสงเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทุนมนุษย์  ให้การต้อนรับ