ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Academic Position Club ค...

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษาดูงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาส...

 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวข้อเรื่อง "เรียนรู้และปรับตัว เพื่อการทำงานอย่...

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคล และ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Road Sh...

 

ด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผ...

 
ยินดีตอนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 ด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 
โครงการ การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ ๖

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายม...

 
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ รามาสามัคคี ๒๕๕๘

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เนื่อ...

 
พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดพิธีมอบของที่ระลึก...

 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การทำแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเอง (Core Values)

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดก...

Pages

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-201-2585 กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ แฟกซ์ 02-201-1587

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter