You are here

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1.
นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540
2.
ศาสตราจารย์นายแพทย์สว่าง แสงหิรัญวัฒนา
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระ สินพรชัย
พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
4.
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547
5.
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
16 กุมภาพันธ์ 2547 - 1 ตุลาคม 2547
6.
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย
1 ตุลาคม 2547 - 31 ธันวาคม 2552
7. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมนึก ดำรงกิจชัยพร 1 มกราคม 2553 - 31 พฤษภาคม 2559
8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชาญ โชคธนะศิริ 1 มิถุนายน 2559 - 30 เมษายน 2560
9. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
10. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ 1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296