ขอแสดงความยินดี แด่ แพทย์หญิงเสาวณีย์ เกิดดอนแฝก ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 51 ประจำปี 2565 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ" โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

   

       โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ แพทย์หญิงเสาวณีย์ เกิดดอนแฝก ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 51 ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ" โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566