สมัครแพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ที่สนใจศึกษาต่อ

Admission


Nature

นักศึกษา

บัณฑิตศึกษา


current

แพทย์ปัจจุบัน

Resident & Fellow


Nature

ทุนการศึกษา

Information


ลงทะเบียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 
แพทย์ที่สนใจศึกษาต่อ
แพทย์ปัจจุบัน
 
แพทย์ปัจจุบัน
Graduate Studies
 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ทุน
 
ทุนการศึกษา
 

Nature

Resident & Fellow

Elective Admission


 Quick Link
 

Grant Resident & Fellow

Graduate Scholarships

Rama Learning Resource

Ramathibodi E-Learning


การพัฒนาหลักสูตร

Rama Online Request

Gallery

QA


Graduate Student Orientation

Professional and Personal Skills Development : Proper

2020

อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email : ramapostgrad@gmail.com

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line