ทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Mahidol University Internship Scholarship, Fiscal Year 2023

ทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖