ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วิจัย และวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Mahidol University Scholarship for Academic Exchange Program under AUN-ACTS 2023 (ASEAN University Network-ASEAN C...
 
Mahidol University Internship Scholarship, Fiscal Year 2023 ทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาของม...
 
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี ประกาศรับสมัคร ขอรับทุนก...
 
แจ้งการจัดการจราจรในวันซ้อมและรับจริง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล  2563-2564
 
คำปรึกษา และรับบริการด้านระเบียบวิธีวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง
 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย ประจ...
 
Moral Hackathon 2022 Application
 
การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถประยุกต์ใ...
 
หลักสูตร Endnote Bibliographic Management Tools การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณ...
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการนิติมานุษยวิทยา ประจำปี 2565 “Special Topics in Skeletal Trauma and Taphonomy: A Forensi...

Pages

อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้นใต้ดิน  อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email: ramapostgrad@gmail.com

Phone: 0-201-1804-6

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line