การอบรมเชิงปฏิบัติการนิติมานุษยวิทยา ประจำปี 2565 “Special Topics in Skeletal Trauma and Taphonomy: A Forensi...
 
หลักสูตร การสร้าง 3D Model (ตัวละคร 3 มิติ) ด้วย Blender
 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในกิจกรรม “การประกวดผลงานวิชาการ ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างประเท...
 
ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ รอบที่ 2   สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ที...
 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้ง 12 ประจำปี พ.ศ. 2565
 
โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ประเภทนักศึกษา
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม/สัมมนา ในเดือนมิถุนายนดังนี้
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิตและนักศึกษา  ส่งบทความผลงานวิ...
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ภาควิชารังสี...
 
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2565
 
ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Program)

Pages

อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email : ramapostgrad@gmail.com

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line