รศ. นพ.มงคล คุณากร
รศ. นพ.มงคล คุณากร
หัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพ
เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ