เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ (Health Checkup Center for Going Abroad) 

ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ (Health Checkup Center for Going Abroad)  ภายใต้สังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ดำเนินการให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงาน ศึกษาต่อ อบรม และดูงานระยะยาวที่ต่างประเทศ ในราคาย่อมเยาว์ โดยเน้นถึงคุณภาพและมาตรฐานของการตรวจทุกขั้นตอน รวมทั้งเป็นสถานพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมจัดหางานให้ตรวจสุขภาพคนงานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ทุกประเภท ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ภายในศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี

ปัจจุบันศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศได้เพิ่มการให้บริการ ดังนี้
ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ตรวจสุขภาพผู้รับบริการเพื่อศึกษาต่อ สมัครงาน ตรวจสุขภาพผู้รับบริการเพื่อไปศึกษา สมรส อบรม ดูงาน
ตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาชีพอาหาร ตามแบบ สณ.11  
ตรวจสุขภาพชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2523) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 
ทั้งนี้ ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ (Health Checkup for Going Abroad) ได้มีการปรับปรุงด้านบริการ ดังนี้
  1. ใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนบันทึกประวัติผู้รับบริการทำให้ข้อมูลไม่ผิด สะดวก และรวดเร็ว
  2. มีการตรวจคัดกรองต่างๆ เพื่อการันตีสุขภาพผู้รับบริการ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 
  3. ได้รับความร่วมมือจากรังสีการแพทย์ ในการอ่านผล X-ray ของปอด
  4. เพิ่มคุณภาพด้านการตรวจคัดกรองตาบอดสี โดยใช้ Colour Chart Ishihara 24 Plates ซึ่งช่วยในการตรวจคัดกรองได้ดียิ่งขึ้น