ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ภายในศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ซอยพหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 09 1774 6463 06 4585 0941 และ 06 4585 0940