ขั้นตอนและวิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ/อุจจาระ

ขั้นตอนและวิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

การตรวจปัสสาวะนั้น มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก แต่ก็ควรระมัดระวังสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะไปปนเปื้อนในปัสสาวะได้ ซึ่งทำให้ผลการตรวจปัสสาวะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดจากความเป็นจริงได้ ทั้งนี้การเก็บตัวอย่างปัสสาวะจะมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่จะให้กระปุกมีฝาปิด เพื่อเก็บตัวอย่างปัสสาวะในห้องน้ำด้วยตนเอง 
 2. เมื่อได้รับกระปุกเก็บตัวอย่างปัสสาวะแล้ว ขอให้ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตรวจสอบว่าชื่อตรงสติกเกอร์ที่ติดอยู่ข้างกระปุกด้วยว่าเป็นชื่อของท่านถูกต้องหรือไม่
 3. ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องล้างมือของตนเองให้สะอาดเสียก่อนทำการเก็บปัสสาวะ
 4. การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ควรเลือกเก็บเฉพาะน้ำปัสสาวะเฉพาะช่วงกลาง โดยให้ปัสสาวะในช่วงแรกและช่วงท้ายทิ้งไป ปริมาณการเก็บประมาณ 30-60 มิลลิลิตร (1-2 ออนซ์)
 5. ปิดฝากระปุก แล้วล้างมือให้สะอาดอีกครั้ง
 6. ตรวจดูความสะอาดบริเวณรอบภาชนะและปิดฝาให้เรียบร้อย แล้วจึงนำกลับไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่หรือพยาบาล

ขั้นตอนและวิธีการเก็บตัวอย่างอุจจาระ

 1. เจ้าหน้าที่จะให้กระปุกมีฝาปิด เพื่อเก็บตัวอย่างอุจจาระในห้องน้ำด้วยตนเอง 
 2. เมื่อได้รับกระปุกเก็บตัวอย่างอุจจาระแล้ว ขอให้ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตรวจสอบว่าชื่อตรงสติกเกอร์ที่ติดอยู่ข้างกระปุกด้วยว่าเป็นชื่อของท่านถูกต้องหรือไม่
 3. ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องล้างมือของตนเองให้สะอาดเสียก่อนทำการเก็บอุจจาระ
 4. ก่อนการเก็บตัวอย่างอุจจาระ ควรปัสสาวะทิ้งก่อนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของปัสสาวะซึ่งอาจส่งผลให้การตรวจอุจจาระผิดพลาดได้
 5. ถ่ายอุจจาระบนโถที่แห้งก่อนใช้ไม้หรือช้อนพลาสติกป้ายอุจจาระขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้
 6. ปิดฝากระปุก แล้วล้างมือให้สะอาดอีกครั้ง
 7. ตรวจดูความสะอาดบริเวณรอบภาชนะและปิดฝาให้เรียบร้อย แล้วจึงนำกลับไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่หรือพยาบาล