อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพแบบเหมาจ่าย

อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพแบบเหมาจ่าย
(Health Checkup Service Package Rate)