รศ. นพ.มงคล คุณากร
รศ. นพ.มงคล คุณากร
หัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพ
เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 

ชั้น 2 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 จะดีขึ้น