รศ. นพ.มงคล คุณากร
รศ. นพ.มงคล คุณากร
หัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพ
เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" (International Vaccination Certificate)

 

ชั้น 2 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี

 

ชั้น 2 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี

 

ชั้น 1 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี