ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 จะดีขึ้น

ชั้น 1 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี