Eye.mahidol.ac.th | RESEARCH 

You are here

การทำเครื่องขยายภาพตัวหนังสือจากกล้อง CCTV สำหรับผู้ป่วยสายตาเลือนรางใช้อ่านและเขียน โดยนำกล้อง CCTV มาติดตั้งกับ stand ของกล้องจุลทัศน์เก่าที่สามารถหมุนขึ้นลงได้

การทำเครื่องขยายภาพตัวหนังสือจากกล้อง CCTV สำหรับผู้ป่วยสายตาเลือนรางใช้อ่านและเขียน โดยนำกล้อง CCTV มาติดตั้งกับ stand ของกล้องจุลทัศน์เก่าที่สามารถหมุนขึ้นลงได้