ดูแลช่องปากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

โดย : พทญ.ธนพร ทองจูด     ผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก  
งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล