หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

โดย :  
งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล