การดูแลสุขภาพช่องปาก เริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็ก

โดย : ทพญ.ชุติมา จรรยาธรรม ผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล