“ตาปลอม หูปลอม” ทันตกรรมช่วยคุณได้

โดย : ทพญ.นิธิมา อิ่มเอิบสิน   ผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร
งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล