ระบบแอดมิชชันกลาง (Central Admission)

การคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ผู้สมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรต่างๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกเป็นดังนี้

1. เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 (GPAX) ร้อยละ 20

2. คะแนน O-NET ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ร้อยละ 30

3. คะแนน GAT ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร้อยละ 20

4. คะแนน PAT 2 ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร้อยละ 30

ผู้สนใจหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สมัครและเข้าสอบ O-NET, GAT และ PAT กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th และสมัครเลือกหลักสูตรและสถาบันที่ต้องการศึกษากับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th

 
กำหนดการในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559

 

กิจกรรม สถานที่ วัน เดือน ปี
จําหน่ายหนังสือระเบียบการฯ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วิทยาเขตบางเขน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ศูนย์ภูมิภาค
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยนครพนม
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยพะเยา
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วิทยาเขตหาดใหญ่
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รับสมัคร ทาง Website : www.aupt.or.th ๑๐-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ชําระเงินค่าสมัคร ชําระผ่านธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย์ไทย หรือ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ๑๐-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล ทาง Website : www.aupt.or.th ๑๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ผู้สมัครยื่นคําร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๓๕๔-๕๑๕๕,๐-๒๓๕๔- ๕๑๕๖ หรือ ทาง Website : www.aupt.or.th ๑๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ ในการคัดเลือก และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง ทาง Website : www.aupt.or.th ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ผู้สมัครยื่นคําร้องขอแก้ไขข้อมูลคะแนน ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๓๕๔-๕๑๕๕,๐-๒๓๕๔- ๕๑๕๖ หรือ ทาง Website : www.aupt.or.th ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ทาง Website : www.aupt.or.th ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ ๑๔- ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา ทาง Website : www.aupt.or.th ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

 

 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com