กิจกรรม Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565

 

ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์เกิดการเรียนรู้ผ่านการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์แพทย์ และเปิดโลกทัศน์ทางด้านการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยที่ตนเองสนใจร่วมกับอาจารย์แพทย์ที่กำลังทำงานวิจัย รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียน 2) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล