บริการตรวจทานภาษาอังกฤษ ของบทความต้นฉบับ (manuscript) สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการตรวจทานภาษาอังกฤษ ของบทความต้นฉบับ (manuscript)

 

 

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

จัดให้บริการตรวจทานภาษาอังกฤษของบทความต้นฉบับ (manuscript) สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณณภัสนันท์(นุกส์) โทร. 02-839-5202 และคุณอรอนงค์(ใหม่) โทร. 02-839-5208