บริการให้คำปรึกษา การใช้สถิติเพื่องานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

บริการให้คำปรึกษา การใช้สถิติเพื่องานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

 

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

จัดให้บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัยแก่คณาจารย์

ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566

สามารถขอใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ คลิก