ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม Laws & Regulation in Conducting Clinical Research