วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ งานบริการผ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล