บุคลากร

alt
คุณรติกร ยุทธารักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการผ้า (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ)
เบอร์ติดต่อ : 2376, 46157
 

 

alt
คุณสมมาศ บรรดาศักดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 1218
 

 

 

คุณฐิติวัฒน์ สัญชัยชาติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 1218
 

 

คุณเสถียร ชาดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ควบคุมงานหน่วยซักฟอกผ้า)
เบอร์ติดต่อ : 1273
 

 

คุณรัตติกาล วงษ์ขวัญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าหน่วยจัดและจ่ายผ้า)
เบอร์ติดต่อ : 1253
 

 

คุณราตรี ปานพยัพ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ3 (หัวหน้าหน่วยซักฟอกผ้า)
เบอร์ติดต่อ : 2375
 

 

คุณสมหมาย จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (หัวหน้าหน่วยตัดเย็บผ้า)
เบอร์ติดต่อ : 1926
 

 

คุณศศิธร คุ้มครอง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 2529
 

 

คุณสวัสดิ์ นามวัง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 2529
 

 

คุณอนงค์ มารยาท
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ควบคุมงานหน่วยจัดและจ่ายผ้า2 อาคารSDMC)
เบอร์ติดต่อ : 3060
 

 

คุณประภาพร ทิพย์เสนา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ควบคุมงานหน่วยจัดและจ่ายผ้า2 อาคารSDMC)
เบอร์ติดต่อ : 3060
 

 

คุณไพลิน แขกนวม
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (ผู้ควบคุมงานหน่วยจัดและจ่ายผ้า1 อาคารหลัก)
เบอร์ติดต่อ : 1923
 

 

คุณมาลัย แสงซื่อ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ผู้ควบคุมงานหน่วยจัดและจ่ายผ้า1 อาคารหลัก)
เบอร์ติดต่อ : 2656
 

 

คุณสุชิน เปลี่ยนสุวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานซักฟอก (ผู้ควบคุมงานหน่วยซักฟอกผ้า)
เบอร์ติดต่อ : 2375