นศ.ปริญญาโท หลักสูตรอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 24 มกราคม 2563 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่1 เข้าศึกษาดูงานสำรวจความปลอดภัยในการทำงานของชุมชนและสถานประกอบกิจการ ณ งานบริการผ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี