ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

วันที่ 3 มกราคม 2563 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่9 ได้เข้าศึกษาดูงาน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อศึกษา "การบริหารจัดการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน : การประเมินองค์กร หน่วยงาน สภาพแวดล้อมและกระบวนการทำงานของผู้ทำงาน ณ งานบริการผ้า คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี