ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรงานบริการผ้า ประจำปี2565

ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรงานบริการผ้า
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี2565

 

ความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ

นางรติกร ยุทธารักษ์ (หัวหน้างานบริการผ้า)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ด้าน บริหารจัดการ

 

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับคณะฯ
 

นางสาวราตรี ปานพยัพ

1. ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณดีเด่น 

2. ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น

 

 

นายสุชาติ เมฆหมอก

ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณดีเด่น

 

 

นายเสถียร ชาดา

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป
ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 20 ปี