พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่28

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 พยาบาลของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จากการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่28 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ งานบริการผ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี