คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2562 เข้าชมกิจการด้านงานบริการผ้า ณ งานบริการผ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี