ผศ.ดร.เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม ‘เภสัชพันธุศาสตร์’ พันธุกรรมเฉพาะบุคคลกับการใช้ยาที่เหมาะสม

Volume: 
ฉบับที่ 9 เดือน กรกฎาคม 2556
Column: 
Research Focus
Writer Name: 
ดนัย อังควัฒนวิทย์

ผศ.ดร.เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม  ‘เภสัชพันธุศาสตร์’ พันธุกรรมเฉพาะบุคคลกับการใช้ยาที่เหมาะสม

ผศ.ดร.เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม  ‘เภสัชพันธุศาสตร์’ พันธุกรรมเฉพาะบุคคลกับการใช้ยาที่เหมาะสม

ผศ.ดร.เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม  ‘เภสัชพันธุศาสตร์’ พันธุกรรมเฉพาะบุคคลกับการใช้ยาที่เหมาะสม

ผศ.ดร.เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม  ‘เภสัชพันธุศาสตร์’ พันธุกรรมเฉพาะบุคคลกับการใช้ยาที่เหมาะสม

ผศ.ดร.เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม  ‘เภสัชพันธุศาสตร์’ พันธุกรรมเฉพาะบุคคลกับการใช้ยาที่เหมาะสม

ผศ.ดร.เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม  ‘เภสัชพันธุศาสตร์’ พันธุกรรมเฉพาะบุคคลกับการใช้ยาที่เหมาะสม

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 9