อุ๊ยคํา .. จากท่วงทํานองสู่เรื่องราว

อุ๊ยคํา .. จากท่วงทํานองสู่เรื่องราว
Volume: 
ฉบับที่ 7 เดือน มีนาคม 2556
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 7