กินทุเรียนตอนเมาอาจเสียชีวิตจริงหรือไม่ ?

Volume: 
ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม 2556
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กินทุเรียนตอนเมาอาจเสียชีวิตจริงหรือไม่ ?

กินทุเรียนตอนเมาอาจเสียชีวิตจริงหรือไม่ ?

กับความเชื่อที่เราต่างบอกต่อ อันตรายที่มาจากทุเรียน ความเชื่อนี้จริงหรือไม่ ฉบับนี้มีคําตอบจาก พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอธิบายไว้ว่า การรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้ามีผลเสียกับร่างกายได้ผ่านกลไกหลักๆ 2 ข้อ คือ

  1. ร่างกายจะมีกระบวนการในการทําลายแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแอลกฮอล์ให้เป็นอะเซตาดีไฮด์ และอะซีเตท โดยใช้เอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส (alcohol  dehydrogenase, ADH) และแอลดีไฮน์ดีไฮโดรจีเนส (aldehyde dehydrogenase, ALDH) ตามลําดับ จากนั้นอะซีเตทจะเปลี่ยนเป็นน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และขับออกจากร่างกายในที่สุด ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าสารประกอบซัลเฟอร์ที่มีปริมาณมากในทุเรียนสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ ALDH ดังนั้นการรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้าอาจจะทําให้การทําลายแอลกอฮอล์ไม่สมบูรณ์ เกิดการคั่งของสารตัวกลาง เช่น อะเซตาดีไฮด์ ทําให้มีอาการไม่พึงประสงค์ เช่น หน้าแดง เหงื่อออก คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หายใจเร็ว ซึ่งอาการดังกล่าวจะคล้ายกับอาการของผู้ที่ได้รับยาเลิกเหล้าชื่อ ไดซัลฟูแรม (Disulfuram หรือ tetraethylthiuram disulfide) ส่วนใหญ่อาการดังกล่าวไม่ค่อยจะรุนแรง อย่างไรก็ตามในบางรายที่มีปฏิกิริยารุนแรงอาจจะทําให้เกิดภาวะหายใจลําบาก หัวใจล้มเหลว และอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
  2. ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง โดยมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง เนื้อทุเรียน 100 กรัมให้พลังงาน 150-160 แคลอรี่ ขณะเดียวกันเหล้าหรือแอลกอฮอล์เองก็ให้พลังงานสูงและดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว โดยแอลกอฮอล์ 1 กรัม ให้พลังงาน 7 แคลอรี่เทียบกับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้พลังงาน 4 แคลอรี่ต่อกรัม และไขมันให้พลังงาน 9 แคลอรี่ต่อกรัม
กินทุเรียนตอนเมาอาจเสียชีวิตจริงหรือไม่ ?

ดังนั้นการรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้าจะทําให้ร่างกายได้รับพลังงานสูงอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะทําการย่อยอาหารทําให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ ส่งเสริมให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำได้  ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีโรคประจําตัวเบาหวาน รับประทานยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ  อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะขาดน้ำ น้ำตาลในเลือดสูงและเกลือแร่ผิดปกติได้

ตัวอย่างการคํานวณพลังงานจากแอลกอฮอล์

  • เหล้าขาวหรือบรั่นดี 40 ดีกรี 1 เป๊ก (30  มิลลิลิตร) จะมีแอลกอฮอล์ 30 x 0.4 = 12 มิลลิลิตร เนื่องจากความถ่วงจําเพาะของแอลกอฮอล์คือ 0.79 กรัมต่อมิลลิลิตร ดังนั้นคิดเป็นแอลกอฮอล์ 12 x 0.79 = 9.48 กรัม หรือคิดเป็น 9.48 X 7 = 66.36 แคลอรี่
  • เบียร์ 5% 1 กระป๋อง (330 มิลลิลิตร) คิดเป็นพลังงาน 330 x 0.05 x 0.79 x 7= 91.25 แคลอรี่

สรุปว่า การรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้าอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพได้ โดยอาการที่เกิดขึ้นอาจจะมีน้อยหรือรุนแรงได้ขึ้นกับปริมาณที่รับประทาน และความสามารถของปฏิกิริยาการทําลายแอลกอฮอล์ในร่างกายของแต่ละคน นอกจากนี้ถ้าดื่มเหล้าจนเมาและเกิดการทะเลาะกันอาจจะได้รับอุบัติเหตุจากเปลือกทุเรียนได้

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 6