ก้อนหิน...ก้อนนั้น

ก้อนหิน...ก้อนนั้น
Volume: 
ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม 2555
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 1