ARTICLE: ACADEMIC  

You are here

พูดจาภาษาUM

 
จำนวนวันนอนเป็นตัวชี้วัดการบริหารโรงพยาบาล เพราะมีความสำคัญต่ออัตราการหมุนเวียนเตียงที่มีอยู่จำกัด
 
ซึ่งเป็นเครื่องมือคุณภาพ เพื่อตรวจติดตามการผันแปรของกระบวนการดูแลรักษา และศึกษาสาเหตุของการผันแปรที่เกิดขึ้น ผังควบ...
 
คุณลักษณะของผู้ป่วย จำนวนวันนอน ค่ารักษาต่อการนอนโรงพยาบาล และผลลัพธ์ของการกลับมานอนโรงพยาบาล โดยไม่ได้นัดหมายภาย...

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ UM_RAMA.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2451-2