You are here

งานด้านวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสุขภาพ

หน้าที่หลัก

 

     1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลด้านการใช้ทรัพยากร ในภาพรวมของคณะฯ,ทีม ทุกพันธกิจ บนพื้นฐาน

        ของการวิจัย

     2. สนับสนุน ส่งเสริม การใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางด้านบริหารทรัพยาการสุขภาพ ในทุกพันธกิจ

     3. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย

 

กิจกรรมที่ทำ

 

1. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มโรค High Cost High Volume ระดับคณะฯ, Tracer ระดับภาควิชา

2. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

 

 

 

 

 

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ UM_RAMA.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2451-2