You are here

ติดต่อเรา

 

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ

 
 

Utilization Management Section (UM)

 
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  270 อาคารเรียนรวม ชั้น 6 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท  
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
  โทรศัพท์ 02 -201-2451 ถึง 2  
  02 -201-0166 ถึง 7  

 

 

แผนที่

 
   

 

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ UM_RAMA.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2451-2