You are here

งานด้านสนับสนุนปฏิบัติการ

               หน้าที่หลัก             

 

1. บริการคำปรึกษา ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพเชิงลุก แก่ทีมนำทางคลินิก,หน่วยงาน

2. สนับสนัน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพทางด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ แก่ทีมนำทางคลินิกให้สามารถ

    ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพได้

3. ช่วยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรสุขภาพแก่ ทีมนำทางคลินิก,หน่วยงาน

4. ทบทวน,ติดตาม การดำเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรสุขภาพในภาพรวมของคณะฯ,ทีมนำสุขภาพ

    ทุกพันธกิจ

5. ทบทวนเวชระเบียน (Retrospective Review,Concurrent Review) และรวบรวม,สรุป ข้อมูลด้าน

    การใช้ทรัพยากรสุขภาพจากเวชระเบียน

6. ประสานงานกับ CLT,APN,UR nurse ของทีมนำทางคลินิก,ทีมคุณภาพ,ทีมความเสี่ยง ในด้าน

    ข้อมูล,การดำเนินงานร่วมกัน

7. นำแผนด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพลงสู่การปฏิบัติ สนับสนุนให้ดำเนินไปตามแผนและประเมินผล

    ระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอน

 

 กิจกรรมที่ทำ      

 
  •  Utilization review (Retrospective,Concurrent review)

โดยติดตามตัวชี้วัดหลักด้านบริการที่สะท้อนการใช้ทรัพยากรสุขภาพ ได้แก่ การทบทวนการใช้ทรัพยากรสุขภาพในผู้ป่วย Readmission ภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม

  • Case Management

บริการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ ในการแก้ปัญหาด้านการจัดการรายกรณี แก่ทีมนำทางคลินิก

  • LEAN Healthcare

สนับสนุนการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่า ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลากรในองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ UM_RAMA.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2451-2