You are here

งานด้านธุรการ

หน้าที่หลัก

 

1. บริการจัดการด้านงานธุรการ

          - งานสารบรรณ

          - งานพิมพ์

          - งานพัสดุ,อุปกรณ์สำนักงาน

          - ติดต่อประสานงาน,เดินเอกสาร

          - งานด้านงบประมาณ,บัญชีการเงิน

          - การจัดประชุม,ทำรายงาน

2. จัดทำฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ

3. ดำเนินการให้มีการอบรมแก่บุคลากรภายในหน่วยและภายนอกหน่วยงาน

    

กิจกรรมที่ทำ

 

1. การบริหารจัดการภายในหน่วย

2. รับนโยบายสายสนับสนุน เช่น นโยบายด้านบุุคคล พัสดุ การประหยัด

    พลังงาน

3. ประสานงานภายในและภายนอกหน่วย

 

 

 

 

 

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ UM_RAMA.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2451-2